Λογιστικές Λύσεις

Οι λογιστικές υπηρεσίες της εταιρίας Callamus αποσκοπούν στη βοήθεια πολυεθνικών εταιριών προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις υποβολής χρηματοοικονομικών αναφορών στις διάφορες χώρες όπου δραστηριοποιούνται.

Χάρις στην κεντρική διαχείριση, με παράλληλη τοπική εξειδίκευση, οι υπηρεσίες μας συνδυάζουν τις λογιστικές και φορολογικές μας δεξιότητες προκειμένου να καλύψουν όλες τις ανάγκες σας που αφορούν τη λογιστική και τη συμμόρφωση.

 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Τήρηση βιβλίων
 • Σύνταξη, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση φορολογικών δηλώσεων (εισόδημα, ΦΠΑ, παρακράτηση φόρων, χαρτόσημο κ.λπ.)
 • Σύνταξη των απαιτούμενων λογαριασμών και αντίστοιχη αρχειοθέτηση
 • Σύνταξη διαχειριστικών λογαριασμών και αναφορών
 • Χρηματοοικονομικές αναφορές σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
 • Σύνταξη εταιρικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος
 • Σύνταξη άλλων φορολογικών δηλώσεων
 • Σύνταξη και αρχειοθέτηση φορολογικών δηλώσεων και αναφορών στο τέλος του έτους
 • Σύνταξη δηλώσεων και αναφορών ΦΠΑ (INSTRASTAT και αρχειοθέτηση)    
 • Αρχειοθέτηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και παροχή βοήθειας καθ’ όλη τη διαδικασία μέχρι την είσπραξη της επιστροφής
 • Υπηρεσίες εκπροσώπησης σε θέματα ΦΠΑ και παροχή βοήθειας για τη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και τη σχετική αρχειοθέτηση
 • Ομαδική υποβολή φορολογικών αναφορών
 • Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι
 • Παροχή υποστήριξης σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων
 • Συμμόρφωση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης - εργασιακές σχέσεις - μισθοδοσία

 

 

Κάθε τομέας δικαιοδοσίας έχει τους δικούς του κανονισμούς και τις δικές του απαιτήσεις. Οι εξειδικευμένοι λογιστές μας συμμορφώνονται με τους ρυθμιστικούς κανονισμούς του τομέα δικαιοδοσίας στον οποίον ανήκουν, προκειμένου να παρέχουν αποδοτικές και ορθές λογιστικές υπηρεσίες.