Φορολογικά Νέα

& αλλαγές σε φορολογικούς νόμους

Πλέον με την νέα εγκύκλιο ( Αρ. ΠρωτΕ.2018 28/01/19 δείτε το pdf ) από το Υπουργείο Οικονομικών διευρύνετε το καθεστώς αποφυγής διπλής φορολογίας σε ακόμη δέκα χώρες πέρα από την Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα: Μειώνεται ο φόρος σε μερίσματα σε άλλες 10 χώρες πέρα από της Κύπρου οπού υπήρχε ευνοϊκή ΣΑΔΦ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη υποβάλει  την πρόταση κανονισμού σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης στις 21 Δεκεμβρίου 2016 . Ο νέος κανονισμός θα συμπληρώσει την οδηγία του 2014 σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος.

Διαβάστε περισσότερα: Έγκριση νέων κανόνων από το Συμβούλιο της ΕΕ για την αμοιβαία αναγνώριση ανάμεσα στα κράτη-μέλη...

Με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιούνται οι νέες διατάξεις περί ιθαγένειας (Νόμος 4531/2018).

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, με βάση το άρθρο 31 του ανωτέρω νόμου τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίες και ισχύουν τις 05/04/2018.

Διαβάστε περισσότερα: Νόμος 4531/2018: Νέες διατάξεις περί Ιθαγένειας

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου με τίτλο «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται η αναμόρφωση του δικαίου της ανώνυμης εταιρείας με νέο νομοθέτημα.

Διαβάστε περισσότερα: Σε διαβούλευση ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες εταιρίες

Σε υπερψήφιση της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προχώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επικαιροποιημένη οδηγία ενσωματώνει νέους κανόνες οι οποίοι  θα αυξήσουν τη διαφάνεια προκειμένου να βελτιωθεί η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε περισσότερα: « Η 5η Οδηγία κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

   Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 αφορά « την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών», καταργώντας την προ ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ ( Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από τις 25/5/2018.

Διαβάστε περισσότερα: Ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H ψήφιση του Ν. 4387/2016 επέφερε σημαντικές αλλαγές τόσο στη φορολογία όσο και στο ασφαλιστικό, οι κυριότερες από τις οποίες βρίσκονται κάτωθι:

  • Νέα κλίμακα στη φορολογία εισοδήματος (ισχύει για εισοδήματα συνταξιούχων, μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών που αποκτώνται από 1.1.2016):
Διαβάστε περισσότερα: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΓΙΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Ν. 4387/2016

Η Κύπρος την τελευταία δεκαετία έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές και ελκυστικές χώρες για επενδύσεις στο εσωτερικό της. Μάλιστα από τον Ιούλιο του 2015 έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στη νομοθεσία αναφορικά με τους επενδυτές φορολογικούς κατοίκους Κύπρου.

Πιο συγκεκριμένα, τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Κύπρο απολαμβάνουν 17ετή απαλλαγή από τη φορολογία από το εισόδημα που λαμβάνουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό αναφορικά με μερίσματα, τόκους και εισοδήματα από ενοίκια (απαλλαγή από την Εισφορά Ειδικής Άμυνας). Επίσης, οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου απαλλάσσονται από την φορολογία  από τα κέρδη κατά τη διάθεση αξιογράφων.

Διαβάστε περισσότερα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το Υπουργείο Οικονομικών πιθανότατα εντός του μήνα θα προβεί σε δημοσίευση σχεδίου νόμου του πολυαναμαινόμενου περιουσιολογίου βάσει του οποίου θα καθορισθούν ειδικότερα το χρονικό σημείο έναρξης εφαρμογής, υποβολής του και ο εν γένει τρόπος λειτουργίας του.

Σε κάθε περίπτωση είναι ολοφάνερο πως η εφαρμογή του περιουσιολογίου αποσκοπεί αφενός στο εάν τα δηλούμενα περιουσιακά στοιχεία συμβαδίζουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα του παρελθόντος και αφετέρου στο να εδραιωθεί η βάση και η αφετηρία για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, που πιθανόν θα αποτελέσουν και τη βασική ελεγκτική τακτική στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ